Wybierz produkt

Reklamacje

 

Poniżej przedstawiamy sposoby i terminy złożenia reklamacji oraz tryb jej rozpatrzenia.

1) SPOSOBY ZŁOŻENIA REKLAMACJI:

pisemnie na adres: KF Niccolum sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poczta e-mail: info@nidiesque.com lub biuro@alergiananikiel.pl


Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko, adres korespondencyjny, - e-mail, w miarę możliwości telefon kontaktowy,

określenie towaru stanowiącego przedmiot składanej reklamacji,

rodzaj dostrzeżonej wady/niezgodności towaru wraz ze wskazaniem na czym ona polega,

wskazanie żądań jakie wynikają ze złożonej reklamacji,

ewentualne określenie środka komunikacji (telefon, poczta elektroniczna, SMS, list tradycyjny przesłany drogą pocztową) za pomocą którego klient chce otrzymać odpowiedź w sprawie złożonej reklamacji.


2) TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Sprzedawca do złożonej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (kalendarzowych).

3) ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że konsument określi sposób w jaki chce otrzymać informację co do rozstrzygnięcia w kwestii zgłoszonego żądania.

W przypadku reklamacji składanych osobiście pod wyżej wskazanym adresem, odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie telefonicznej, wiadomości e-mail przesłanej na adres elektroniczny konsumenta bądź w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zawiera rozstrzygnięcie określające czy uznajemy żądanie konsumenta, a jeżeli nie to uzasadnienie takiej odmowy.

5) ALTERNATYWNE METODY ROZTRZYGANIA SPORÓW

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia jej niezgodnie z żądaniem, można:

zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do organizacji konsumenckich, w tym powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta,

złożyć wniosek o mediację przeprowadzaną przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (mediacja może być wszczęta z urzędu lub na wniosek),

złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

skierować skargę za pomocą interaktywnej platformy ODR, do której bezpłatny dostęp znajduje się w poniższym linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Dodatkowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej można uzyskać:

adres e-mail: info@nidiesque.com lub biuro@alergiananikiel.pl